::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   نیازهای بومی سازی
 
جستجو بر اساس: مورد جستجو:
 
دسته بندی زیر دسته زیردسته دوم

تصویرعنواندسته بندیزیردستهزیردسته دومفایل
-ساخت سلونوئید ولوهای پنوماتیک اسکروبر کوره قطعاتبرقي--
-ساخت ترانسديوسر تبديل جريان 5-1 آمپر به 20 -4 ميلي آمپرقطعاتبرقي--
-ساخت محرک الکتریکی دریچه مشعل 3 قطعاتبرقي--
-ساخت ترانسدیوسر PHOENXCONTACTتجهيزاتالكتريكياتوماسیونی-
-تامین انواع باطری مربوط به دستگاههای گازسنجقطعاتبرقي--
-تامین ماسک فول فیس مربوط به دستگاههای کمک تنفسیقطعاتمكانيكي--
-تامین دستگاه های کمک تنفسی تجهيزاتمكانيكي--
-ساخت قطعات مربوط به کمپرسور هوای فشرده (سوپاپها ،والوها ،فیلترها ،روغن مخصوص و...)قطعاتمكانيكي--
-ساخت گازسنج های تک گازه و چند گازه تجهيزاتابزار دقیق--
-تامین سنسورهای دتکتورهای پرتابل قطعاتبرقي--حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۸ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش