::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   نیازهای بومی سازی
 
جستجو بر اساس: مورد جستجو:
 
دسته بندی زیر دسته زیردسته دوم

تصویرعنواندسته بندیزیردستهزیردسته دومفایل
نیم نازلمواد نسوزمواد نسوز-دریافت فایل
-موتورويبراتورتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-درايو متناوب سه فازتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-فیوز سرامیکیتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-قطعات درایوتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-الكتروموتورسه فاز قفسه سنجابي 2سر شافتتجهيزاتالكتريكيقدرت-
- فن حلزونيتجهيزاتالكتريكيقدرت-
- نوار كالميكا گلاستجهيزاتالكتريكيقدرت-
- پرسسورارتباطيتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-پرشر سوئيچ انتهاييتجهيزاتالكتريكيقدرت-حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش